Pohreb

Čo je potrebné k nahláseniu pohrebu?

O katolícky pohreb požiadajú príbuzní zomrelého. Nahlásiť úmrtie blízkeho je potrebné čím skôr, aby sme mohli pohrebné obrady a pohrebnú sv. omšu zaradiť čím skôr do farského programu. Príbuzní ohlásia úmrtie a dohodnú si stretnutie s kňazom na farskom úrade.


Od príbuzných zomrelého potrebujeme tieto údaje a doklady:

List o prehliadke mŕtveho s pečiatkou matričného úradu – stačí kópia listu.
Dátum, miesto a čas pohrebu – po vzájomnej dohode /rodina, pohrebná služba, kňaz/.
Či bol zaopatrený sviatosťami – pomazanie chorých, sv. spoveď, sv. prijímanie – Kedy?
Kto bude z rodiny zomrelého prítomný na pohrebe – otec, mama, manžel, manželka, brat, sestra, deti, vnúčatá ... ostatní príbuzní.
Telefónny kontakt na príbuzných, ktorí zabezpečujú pohreb.


Čo zabezpečia príbuzní?

Ak zatváranie rakvy nezabezpečuje pohrebná služba,  príbuzní určia chlapov na zatváranie a nesenie rakvy.
Oznámia dohodnutý čas pohrebu kostolníkovi/kostolníčke.
Osobne si zabezpečia kantora – ak nemôžu, zabezpečí ho kňaz.
Je dobré osloviť aj miništrantov.


Ako prebiehajú pohrebné obrady v našej farnosti.

Pohrebný obrad sa po dohode s kňazom môže vysluhovať samostatne alebo môže byť spojený so sv. omšou.

Po obradoch nasleduje procesia k hrobu zosnulého, ktorá by mala byť usporiadaná takto:

1. Asistencia s procesiovým krížom a procesiovými zástavami (ak je vo zvyku ich nosiť).

2. Veriaci s kiticami a vencami.

3. Kňaz s asistenciou.

4. Pohrebný kríž a za ním rakva so zosnulým.

5. Najbližšia rodina a príbuzný, za nimi ostatní veriaci.

 

Za vyslúženie pohrebných obradov je vhodné zavďačiť sa milodarom miništrantom, kantorovi, kostolníčke a kňazovi.