Úvod    Farnosť    Erb farnosti

Erb farnosti

Erb Rímskokatolíckej farnosti svätého Štefana Kostoľany nad Hornádom

 

 

Popis erbu:

V modrom štíte nad červenou stuhou zviazanými zlatými palmovými ratolesťami tri strieborné kamene držiace rameno svätého Štefana Prvomučeníka v striebornom zlatolemom rukáve. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre.

Význam symboliky erbu:

Hlavným erbovým motívom sú tri kamene, mučenícky nástroj – v ruke svätého Štefana Prvomučeníka. Zlaté palmové ratolesti sú všeobecným symbolom mučeníctva a zviazané sú stuhou vo farbe mučeníckej krvi. Modrá farba je farbou nebies a odkazuje na svätým Štefanom videné “otvorené nebo”, cieľ nášho putovania, zároveň upozorňuje na mariánsky rozmer farnosti so starobylým pútnickým chrámom Narodenia Panny Márie v Malej Vieske.

 

 

Heraldický register Slovenskej republiky, vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky - Odbore archívov a registratúr, podľa zákona číslo päťstosedemdesiatpäť z roku dvetisícjeden Zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má aj v Cirkvi na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej cirkevnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby tvorba v tejto oblasti nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou života a identity farností týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa oboznámilo so žiadosťou Rímskokatolíckej farnosti svätého Štefana, Kostoľany nad Hornádom, zastúpenej vysokodôstojným pánom farárom – dekanom Miroslavom Kyšeľom, o zapísanie erbu tejto farnosti do Heraldického registra Slovenskej republiky. Heraldický register preskúmal predložený návrh erbu a po konzultácii s pani magisterkou Máriou Mrižovou, riaditeľkou Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zodpovednou za Heraldický register Slovenskej republiky, pánom Norbertom Praženkom, hlavným štátnym radcom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre heraldickú tvorbu, v ich prítomnosti, ako aj v prítomnosti pána Ladislava Vrtela, herolda Slovensko, pani Lenky Bartalosovej, riaditeľky Štátneho archívu v Bratislave a členky Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a pána Petra Kartousa, člena Heraldického kolégia konštatoval, že erb navrhnutý na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a spĺňa všetky požiadavky na jeho zaregistrovanie a používanie. Heraldický register preto touto erbovou listinou potvrdzuje, že erb Rímskokatolíckej farnosti svätého Štefana, Kostoľany nad Hornádom, má túto podobu: V modrom štíte nad červenou stuhou zviazanými zlatými palmovými ratolesťami tri strieborné kamene držiace rameno svätého Štefana Prvomučeníka v striebornom zlatolemom rukáve. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre. Hlavným erbovým motívom sú tri kamene, mučenícky nástroj – v ruke svätého Štefana Prvomučeníka. Zlaté palmové ratolesti sú všeobecným symbolom mučeníctva a z viazané sú stuhou vo farbe mučeníckej krvi. Modrá farba je farbou nebies a odkazuje na svätým Štefanom videné “otvorené nebo”, cieľ nášho putovania, zároveň upozorňuje na mariánsky rozmer farnosti so starobylým pútnickým chrámom Narodenia Panny Márie v Malej Vieske.  

Erb Rímskokatolíckej farnosti svätého Štefana, Kostoľany nad Hornádom, opísaný v tejto listine a  farebne vyobrazený v jej strede bol dňa dvadsiateho prvého novembra roku dvetisícdvadsaťdva zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou HR W-485/2022.

Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej, či inej podobe Rímskokatolícka farnosť svätého Štefana, Kostoľany nad Hornádom, môže podľa heraldických zvyklostí používať na svojom majetku hnuteľnom aj nehnuteľnom, najmä listoch, pečiatkach, procesiových zástavách, ex librisoch a pri všetkých iných vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrtela, herolda Slovensko a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie a spečatené pečaťou Heraldického registra Slovenskej republiky dňa dvadsiateho prvého novembra roku dvetisícdvadsaťdva. ++++++++++++++++