Krst

Čo je potrebné k nahláseniu krstu?

O krst požiada aspoň jeden z rodičov na farskom úrade po narodení dieťaťa.
Pri nahlásení sa dohodnú s kňazom na predkrstnej príprave (náuke).
Na farskom úrade, počas krstnej náuky, vypíše s kňazom záznam o nahlásení krstu.
Potrebuje k tomu rodný list dieťaťa.
Tiež potrebuje údaje o krstných rodičoch (či sú pokrstení, birmovaní, slobodní alebo sobášení).
Ak je otec gréckokatolík už pri nahlásení má povedať, či bude dieťa gr.kat alebo rim.kat.
Odporúča sa, aby rodičia dali dieťaťu meno svätca, ktorý bude jeho nebeským patrónom.
Dieťa má byť pokrstené vo vlastnej farnosti ak je z inej, je potrebné priniesť povolenie.
Ak chcú rodičia krstiť dieťa v inej farnosti, musia požiadať miestneho kňaza o povolenie.
 

Predkrstná príprava (krstná náuka).

Krstná náuka je zvyčajne jedna ak kňaz neurčí inak.
Na krstnú náuku prídu nielen rodičia dieťaťa, ale aj krstní rodičia.
Ak krstný rodič nemôže prísť na náuku a nebýva v našej farnosti, prinesie potvrdenie
od svojho farára o jej absolvovaní a že spĺňa podmienky pre krstné rodičovstvo.

Kedy sa udeľuje krst v našej farnosti?

Sviatosť krstu sa v našej farnosti udeľuje po dohode s kňazom.
Na krst je potrebné priniesť krstnú košieľku (krstná mama) a krstnú sviecu (krstný otec).
 

Kto môže byť krstným rodičom?

Kto je pokrstený v katolíckej cirkvi.
Je pobirmovaný.
Má najmenej 16 rokov
Žije príkladným kresťanským životom (pristupuje k sviatostiam).
Ak je sobášený, má uzavreté sviatostné manželstvo. Nestačí civilný sobáš.
Nie je civilne rozvedený.
Nežije ako druh a družka v nemanželskom zväzku.
Nie je postihnutý cirkevným trestom.
Pokrstený nekatolík, môže byť iba svedok krstu.