Sobáš

Kto môže uzavrieť manželstvo ?

Pokrstený a slobodný muž a žena. Slobodný znamená bez donútenia, ale zo slobodného rozhodnutia a bez prekážok, ktoré sú uvedené v cirkevnom práve. Súhlas s manželstvom musí byť obojstranný. Súhlas musí byť úkonom vôle, nie zo strachu a z iných príčin.

Prvý krok - matričný úrad

Na matričnom úrade vyplnia Žiadosť o uzavretie manželstva (štátnu zápisnicu).

K tomu potrebujú rodné listy a platné občianske preukazy. Potvrdenú žiadosť prinesú na faru.

Druhý krok – farský úrad

Dohodnú s kňazom, kedy prídu na faru spísať cirkevnú zápisnicu. So sebou prinesú vypísanú žiadosť z matriky a krstné listy (len tí, ktorí nie sú pokrstení v našej farnosti). Krstný list nesmie byť s dátumom vystavenia starším ako 3 mesiace do sobáša. Ak ani jeden zo snúbencov nie je z našej farnosti požiadajú svojho farára o povolenie (licenciu) uzavrieť manželstvo v našej farnosti (stačí od jedného zo snúbencov). Ak chce uzavrieť manželstvo katolík s osobou iného vierovyznania alebo nepokrsteným, je potrebné vyplniť s kňazom Žiadosť o dišpenz/povolenie k sobášu, ktorá sa čím skôr odošle na Arcibiskupský úrad. Ohlášky sú tri nedele pred sobášom. Do inej farnosti ich posielame poštou. Snúbenci sa s kňazom dohodnú na predmanželskej príprave (náuke). Najneskôr týždeň pred sobášom prinesú údaje o svedkoch (meno, dátum narodenia, rodné číslo, presná adresa). Svedok musí mať najmenej 18 rokov.

Iné...

1. Ak ste už predtým mali cirkevný sobáš, je potrebné doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.

2. Ak ste rozvedený (á), je potrebné doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.

3. Ak ste mali civilný sobáš, je potrebné doložiť „Sobášny list“.

4. Ak ste vy  alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.

 

Predmanželská príprava (náuka)

Od snúbencov sa vyžaduje, aby pred uzavretím manželstva absolvovali predmanželskú prípravu (náuku).

Termíny náuk si snúbenci dohodnú s kňazom pri spísaní zápisnice.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Sobášny obrad